Poseidon Diving Team doet zijn uiterste best om een uitstekende service te verlenen aan haar klanten. Poseidon Diving Team waardeert het vertrouwen dat je stelt in de verkoop door middel van haar website Poseidondivingteam.com en zet alles in het werk om ten volle aan jouw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat je weet wat je van Poseidon Diving Team kunt verwachten en omgekeerd. De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden stellen je in staat rechtspositie te kennen wanneer je onze site bezoekt en bestellingen plaatst.

 


TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

• Alle aanbiedingen van Poseidon Diving Team zijn vrijblijvend.

• Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Poseidon Diving Team. Poseidon Diving Team is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Poseidon Diving Team dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

• Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

• Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

 


PRIJZEN

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen in de online-shop zijn uitgedrukt in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De door ons genoemde prijs is inclusief BTW.

• Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien er prijswijzigingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarover vooraf en tijdig in kennis gesteld en heeft in voorkomende situaties altijd het recht om van de aankoop af te zien.

• Orders kunnen worden opgehaald in onze winkel of worden verzonden naar het door de consument gewenste adres. Voor het verzenden worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Over de hoogte van de verzendkosten wordt de consument altijd (voorafgaand plaatsing bestelling) op de hoogte gesteld.

• De factuur volgt bij de levering van het/de bestelde product(en), danwel schriftelijk (via e-mail).

Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.

 


KLACHTEN & GARANTIE

• De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij Poseidon Diving Team te melden. Klachten betreffende orders dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren.

• De door Poseidon Diving Team verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product.

 


LEVERINGEN

• Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

• Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

• Indien Poseidon Diving Team gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens aan Poseidon Diving Team ter beschikking heeft gesteld.

• Op voorraad zijnde producten worden door Poseidon Diving Team in beginsel binnen 8 dagen verstuurd. Poseidon Diving Team zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Poseidon Diving Team de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Poseidon Diving Team per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

• Indien Poseidon Diving Team een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een reeële termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Poseidon Diving Team zich het recht voor de levering op te schorten.

 


ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGRECHT 

• Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen de 8 dagen na levering te melden bij Poseidon Diving Team. De consument is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden, liefst met foto.

• Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste acht werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als acht werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.

• Tijdens de zichtperiode heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

• Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

• De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Poseidon Diving Team binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.

• Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Poseidon Diving Team het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

• De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen zeven dagen retour te zenden aan Poseidon Diving Team. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

 


GESCHILLENBESLECHTING 

• Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: shop@poseidondivingteam.com Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.